Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin ve teknolojinin talep edildiği, öncü ve örnek uygulamalarla fark yaratan ‘’Güvenli’’ bir sağlık kuruluşu olma vizyonunu gerçekleştirmek için;

 • Kurduğu ve işletmekte olduğu kalite yönetim sistemini sürekli iyileştiren,
 • Tüm paydaşların görüşlerine ve memnuniyetine önem vererek katılımcı yönetim anlayışını benimseyen,
 • Değişim ve gelişimde öncü rol oynayan,
 • Olası riskleri önceden algılayan ve bu riskleri yöneterek fırsata dönüştüren,
 • Eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve yönetim süreçlerinde sürekli gelişmeyi sağlayan,
 • Ülkenin ve toplumun sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı yaklaşım sergileyen, insanı merkeze alan,
 • Çağın ihtiyaçlarının gerektirdiği donanımda, ulusal ve uluslararası sektörlere insan kaynağı yetiştiren,
 • Girişimci ve yenilikçi anlayışta olan,
 • Beşerî ve maddi kaynakları en etkin şekilde kullanan, şeffaf, hesap verebilir ve yalın yönetim anlayışını sağlayan,
 • Ülkenin ve toplumun değerlerine saygılı, bu değerleri özümseyen, bununla birlikte evrensel değerleri takip eden,
 • Tabi olduğu yasal, düzenleyici ve etik kurallara her zaman uygun çalışan, bir hastane olmaktır.

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz, yapılan denetim sonrası kalite, hasta ve çalışan güvenliği izleme ve ölçme çalışmaları ve sürekli iyileştirmedeki çalışmalarına devam etmektedir.

     Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:


 • *Maliyet ve zamandan tasarruf
 • *Hasta odaklı hizmet sunumu
 • *Daha az hasta/hasta yakını – çalışan şikâyetleri
 • *Kaynakların optimum kullanımı
 • *Sağlıklı bilgi akışı
 • *Yönetim kolaylığı
 • *Kaliteli hasta bakımı sağlamak
 • *Kaliteyi geliştirmek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
 • *Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • *Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması

 

Kalite Yönetim Prensipleri

Hasta Odaklılık

Hastanemiz mevcut ve gelecekteki hasta ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalı ve  aşmak için çabalamalıdır.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amacını ve yönünü belirlerler. Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.

Kişilerin Katılımı

Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Belirli bir amaç için birbiriyle ilişkili proseslerin oluşturulduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme kuruluşun en kalıcı amacı olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır. Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yukarıda sayılan ilkeler benimsenip uygulandığı takdirde kuruluşta dinamizmin ve gelişimin sağlanmasında başarılı olur.

 

06 Haziran 2022